Jauni atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

STARS-miskastesOlaines novada domes 26 aprīļa domes sēdē ir pieņemti Saistošie noteikumi Nr.SN5/2017 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā. Piedāvājam, mūsuprāt, būtiskākos, DKS teritorijās aktuālos citātus no saistošajiem noteikumiem.

1. Atkritumus DKS teritorijās ir jāizved ne retāk kā reizi mēnesī.

2. Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, nomnieki vai viņu pilnvarotās personas, kuru īpašumi atrodas dārzkopības sabiedrības teritorijā un:

 • kuri ir attiecīgās dārzkopības sabiedrības biedri, ar biedru vairākuma kopsapulces lēmumu, ievērojot šos saistošos noteikumus un citus normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, deleģē savu atbildību par radīto atkritumu apsaimniekošanu dārzkopības sabiedrībai. Dārzkopības sabiedrība slēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas līgums ir saistošs visiem attiecīgās dārzkopības sabiedrības biedriem. Dārzkopības sabiedrības biedri, par atkritumu apsaimniekošanu veic maksājumus dārzkopības sabiedrībai, savukārt dārzkopības sabiedrība norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju;
 • kuri nav attiecīgās dārzkopības sabiedrības biedri:

a) slēdz individuālo atkritumu apsaimniekošanas līgumu un norēķinās par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju;

b) deleģē savu atbildību par radīto atkritumu apsaimniekošanu dārzkopības sabiedrībai, slēdzot atbilstošu līgumu ar dārzkopības sabiedrību.

3. Atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

 • ievietot nešķirotos atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošana; (šķirotos atkritumus drīkst ievietot jebkurā, tiem paredzētajā konteinerā);
 • kompostēt bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, videi, kā arī personu mantai.

4.Olaines novada teritorijā aizliegts:

 • novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā: nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, ierakt atkritumus zemē u.c. vai ievietot citiem atkritumu radītājiem paredzētos konteineros;
 • ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu savākšanai;
 • dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros un dārza kamīnos;
 • bērt ielu saslaukas, smiltis un dārzu vai parku atkritumus atkritumu konteineros;
 • ievietot atkritumu konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs kvēlojošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus, lielgabarīta un būvniecības un būvju nojaukšanas, ražošanas, kā arī bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;
 • iesaldēt vai cieti sablīvēt atkritumus atkritumu konteineros. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu;
 • bojāt atkritumu konteinerus;
 • veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņošanu;
 • ievietot atkritumu konteineros vai novietot tiem blakus lielgabarīta atkritumus, būvgružus un celtniecības materiālu atkritumus, bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju.

Vairāk: http://www.olaine.lv/saistosie-noteikumi478

 

 

Pievienot komentāru

Ziņot par
avatar
wpDiscuz