TALKA2018

Lielā talka pie Jāņupes karjera

Turpināsim sakopt Jāņupes karjera apkārtni. Pievienojies! Maisus un darba cimdus mēs nodrošinām. Ja esi gatavs kādu koku no krūmiem atbrīvot, paņem līdzi savus instrumentus. Ja ir kāda cita ideja, ko vēl pie karjera vajadzētu izdarīt – saki, domāsim un darīsim.

logo_aptauja2

Jauniešu aptauja

Olaines novada jaunieši aicināti aizpildīt aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Olaines novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu: https://goo.gl/voD868 Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes.

katrai nodarbībai afiša(5)

Februārī turpinām sportot Mellupos

Jūsu atsaucība ir tik liela, ka jāturpina! Ja gribat saņemt atgādinājumus whatsup, aizpildiet šo anketu: https://goo.gl/forms/kni6btgEGWT3lqnB2 Nodarbības ir bez maksas. Tās tiek finansētas projektā, ko Olaines novada pašvaldība īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”…

Olaines nov-KR

Pašvaldība iznomā 52 zemes gabalus dārzkopību sabiedrību teritorijās

Olaines novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi – zemes gabali, kuri atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un kurus pašvaldība ir iecerējusi iznomāt. Vairāk par zemesgabaliem un nomas nosacījumiem lasiet Olaines novada pašvaldības mājas lapā: http://www.olaine.lv/jaunumi/pasvaldiba-iznoma-zemes-gabalus-darzkopibu-sabiedribu-teritorija